พิเศษ รับส่วนลดสูงสุด 20,000 บาท​

( เวลาที่เหลือในการสมัครเรียนรอบโควต้า )

หลักสูตร ผู้ช่วยเภสัชกร

( )

 • หลักสูตร ผู้ช่วยเภสัชกร 5 เดือน
 • แบ่งเป็นภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ รวมแล้วไม่น้อยกว่า 663 ชั่วโมง
  (เรียนทฤษฎี + ภาคสาธิตในโรงเรียน 383 ชั่วโมง + ฝึกงาน 280 ชั่วโมง)
  ดำเนินการสอนโดย อาจารย์เภสัชกร และผู้ทรงคุณวุฒิจากแต่ละสาขา

หลักสูตร พนักงานผู้ช่วยพยาบาล

 • หลักสูตรพนักงาน ผู้ช่วยพยาบาล (การดูแลเด็กเล็กและผู้สูงอายุ)  6 เดือน
 • แบ่งเป็นภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ รวม 840 ชั่วโมง
  (เรียนทฤษฎี + ภาคสาธิตในโรงเรียน 600 ชั่วโมง + ฝึกงาน 240 ชั่วโมง)
  ดำเนินการสอนโดย แพทย์และพยาบาลวิชาชีพ และผู้ทรงคุณวุฒิจากแต่ละสาขา

รับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2566

โรงพยาบาลที่ส่งนักศึกษาเข้าฝึกงานและทำงาน