หลักสูตร ผู้ช่วยเภสัชกร

( Recommend )

 • หลักสูตร ผู้ช่วยเภสัชกร ระยะสั้น 5 เดือน
 • แบ่งเป็นภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ รวมแล้วไม่น้อยกว่า 663 ชั่วโมง
  (เรียนทฤษฎี 300 ชั่วโมง + เรียนภาคปฎิบัติ 120 ชั่วโมงที่โรงเรียน + ฝึกงาน 280 ชั่วโมง)
  ดำเนินการสอนโดย อาจารย์เภสัชกร และผู้ทรงคุณวุฒิจากแต่ละสาขา

หลักสูตร พนักงานผู้ช่วยพยาบาล

 • หลักสูตรพนักงาน ผู้ช่วยพยาบาล (การดูแลเด็กเล็กและผู้สูงอายุ) ระยะสั้น 6 เดือน
 • แบ่งเป็นภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ รวม 840 ชั่วโมง
  (เรียนทฤษฎี 300 ชั่วโมง + เรียนภาคปฎิบัติ 120 ชั่วโมงที่โรงเรียน + ฝึกงาน 420 ชั่วโมง)
  ดำเนินการสอนโดย อาจารย์พยาบาลวิชาชีพ และผู้ทรงคุณวุฒิจากแต่ละสาขา

รับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2566

โรงพยาบาลที่ส่งนักศึกษาเข้าฝึกงานและทำงาน