หลักสูตร พนักงานผู้ช่วยพยาบาล (การดูแลเด็กเล็กและผู้สูงอายุ)

คุณสมบัติในการสมัครเรียน

วุฒิ ม.3 ขึ้นไป หรือ เทียบเท่า และอายุ 18 ปี ขึ้นไป

ภาคเรียน ปกติ

ใช้ระยะเวลาในการเรียนการสอนตลอดหลักสูตร 6 เดือน โดยแบ่งเป็น

  • ภาคทฤษฎี 3 เดือน
  • ภาคปฏิบัติ 3 เดือน

หมายเหตุ

การสมัครเรียน 

หลักสูตรเรียน ภาควันหยุด เสาร์-อาทิตย์
กรุณาติดต่อ ตารางเวลาเรียนกับอาจารย์ฝ่ายวิชาการอีกครั้ง
หลักสูตรเรียน ควบคู่ นักเรียนสามารถสมัครเรียนได้ตั้งแต่
ระดับ ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, กศน. ,ปวช. ปวส. ป.ตรี
แล้วเข้าสู่การเรียนภาคปกติ ตารางกำหนดการสอบ Final
และเรียนภาคปฏิบัติ อีก 120 ชั่วโมง( 3 สัปดาห์) ของแต่ละรุ่น
กรุณาตรวจสอบตารางเรียน

ระเบียบการและข้อกำหนด หลักสูตรเรียน

  1. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาต้องขึ้นทะเบียนนักศึกษาด้วยตนเอง ตามวันเวลา และสถานที่ ที่ทางโรงเรียนกำหนด
  2. ผู้ที่ได้รับเข้าเป็นนักศึกษาจะมีสถานภาพเป็นนักศึกษาต่อเมื่อได้ขึ้นทะเบียนนักศึกษาแล้ว และมารายงานตัวต่อฝ่ายทะเบียนนักศึกษา พร้อมทั้งชำระค่าเล่าเรียน
    ตามที่ทางโรงเรียนได้กำหนด
  3. ผู้ที่ได้รับเข้าเป็นนักศึกษาที่ไม่อาจขึ้นทะเบียนนักศึกษาตามวัน เวลาที่กำหนด จะต้องแจ้งเหตุขัดข้องให้ฝ่ายทะเบียนนักศึกษาทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนวันขึ้นทะเบียนนักศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้อำนวยการฝ่ายทะเบียนนักศึกษา มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรตามกระทรวงศึกษาธิการกำหนดให้ในแต่ละหลักสูตร โดยทางโรงเรียนสามารถให้นักศึกษาใช้วิธีการผ่อนชำระได้เป็นงวด ๆ

นักศึกษาขอลาพักการศึกษาได้ด้วยเหตุผลข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้

  1. เจ็บป่วยจนต้องรักษาตัวเป็นเวลานานตามคำสั่งแพทย์ โดยมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลของรัฐหรือเอกชน
  2. มีเหตุอันควร หรือมีเหตุจำเป็นสุดวิสัย

โรงเรียนได้กำหนดหลักเกณฑ์การวัดผลและประเมินผลการศึกษาได้ดังนี้ การวัดผลการศึกษาอาจกระทำได้โดยการสอบเก็บคะแนนกลางภาค และการสอบปลายภาคเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา หรือการทดสอบระหว่างภาคการศึกษา หรือทำรายงานตามที่อาจารย์ผู้สอนกำหนดให้
การวัดผลการศึกษาแบ่งออกเป็น 5 ระดับคือ

A Excellent ดีเลิศ = 4.00
B Fairly Good ดีพอใช้ = 3.00
C Almost Fair พอใช้ = 2.00
D Very Poor ใช้ไม่ได้ = 1.00
F Failed ไม่ผ่าน = 0

ในกรณีที่ใช้วิธีศึกษาในห้องเรียน นักศึกษาต้องมีเวลาศึกษาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของเวลาศึกษาทั้งหมดในแต่ละวิชา มิฉะนั้นจะหมดสิทธิ์เข้าสอบปลายภาคในวิชานั้นได้ เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากอาจารย์ผู้สอนวิชานั้น

ด้วยสาเหตุดังต่อไปนี้ คือ ลาออก, ถูกถอนจากสภาพนักศึกษา หรือถูกจำหน่ายชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาเฉพาะ
ใช้หลักฐานการศึกษาปลอมสมัครเข้าเป็นนักศึกษา ประพฤติผิดระเบียบข้อบังคับของโรงเรียนอย่างร้ายแรง

นักศึกษาจะสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรผู้ช่วยเภสัชกร หรือหลักสูตรพนักงานผู้ช่วยการพยาบาลได้เมื่อ

1. นักศึกษามีการเข้าชั้นเรียนไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาเรียนในแต่ละรายวิชา
2. ศึกษาครบตามรายวิชา โดยมีคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50
3. สอบผ่านการสอบประมวลความรอบรู้ทั้งการสอบข้อเขียนและการสอบปากเปล่า
4. ฝึกภาคปฏิบัติครบจำนวนชั่วดมงที่กำหนดแต่ละหลักสูตร

การคัดเลือกและคุณสมบัติเข้าศึกษา

การรับนักศึกษาเข้าศึกษาของโรงเรียนสยาม ธัญบุรี บริบาล โดยได้จัดแบ่งคุณสมบัติของผู้สมัครไว้ตามแต่ละหลักสูตรโดยการควบคุมของ
กระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้กำหนด ดังนี้

กำหนดให้ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
1. ผู้สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษา ตั้งแต่มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3 ขึ้นไป),กศน,ปวช,ปวส, ปริญญาตรีขึ้นไปหรือเทียบเท่าทุกสาขา
2. ชาย / หญิง อายุ ตั้งแต่ 18-35 ปี
3. มีใจรักงานด้านการบริการสุขภาพ
4. ร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง

เอกสารการสมัครเข้าศึกษา

เอกสารที่ผู้สมัครต้องนำมาในวันสมัคร มีดังนี้

1. สำเนาวุฒิการศึกษา 2 ฉบับ
2. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว 2 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2 ฉบับ
4. สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ฉบับ
5. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล 2 ฉบับ (ถ้ามี)
6. ใบรับรองแพทย์ 1 ฉบับ
7. ผลตรวจ ATK Covid